Ξ

  Search by
  ETH   $
  Loading...
  Loading...
   Gas: 
  Loading...
            Epoch / Slot :
  Loading...
         活跃验证者 :
  Loading...
         Join Us

  技术


  以太坊核心开发者会议更新005⛓

  伦敦升级观看派对一览,伦敦升级后的路线图

  Tim Beiko

  2021-07-31

  Flashbots 关于重组的声明

  为什么没有人能在重组获益?以太坊可以如何应对重组?

  Philip Daian

  2021-07-21

  Vitalik关于无状态、维克尔树 和状态休眠的即兴技术 AMA 整理

  Vitalik 在 reddit 上举行的 AMA 里详细回答了各种相关的技术细节问题

  Vitalik Buterin

  2021-07-15

  以太坊核心开发者会议更新004 ⛓

  “合并” 的 eth2 部分已有成熟规范,上海升级有新进展

  Tim Beiko

  2021-06-23

  Eth1与Eth2合并后,以太坊如何发展? (视频)

  Vitalik 分享了合并后他心中以太坊在短期、中期和长期的规划

  Vitalik Buterin

  2021-06-11

  Ethereum Community Network
  以太坊社区网络
  0xaf30B0285Bb41bdB...4a533874901E4943522
  Gitcoin Grants
  Gitcoin捐赠            加入我们
  蜀ICP备2021001286号
  Ethereum Community Network
  以太坊社区网络
  0xaf30B0285Bb41bdBB732E4a533874901E4943522
  Gitcoin Grants
  Gitcoin捐赠
  蜀ICP备2021001286号